Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok  

nebude

Streda 7:00  
Štvrtok

nebude

 
Piatok  18:00 detská  16:45
Sobota 8:00    
Nedeľa  8:00, 11:00 9:30
sobota, 07 december 2013 12:30

Modlitby matiek

Kto uteká pred modlitbou, uteká pred všetkým dobrom.

Sv. Ján z kríža

 

 

 

Modlitby matiek začali v roku 1995 v Anglicku, keď dve staré mamy pocítili potrebu modliť sa za svoje deti a vnúčatá. V modlitbe spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali deti do Jeho rúk. Postupne sa modlitby matiek rozšírili do viac ako 70 krajín celého sveta. Veľa modlitieb a prosieb bolo vypočutých a mnoho detí zachránených, uzdravených z rôznych chorôb a závislostí.
Na utvorenie modlitebnej skupinky stačia dve matky, najviac však osem. Matky sa stretávajú raz do týždňa. V spoločenstve platí prísna zásada mlčanlivosti. Žiaden problém sa nevynáša na verejnosť. Matky si pomáhajú niesť svoje bremená a navzájom sa za seba modlia.Raz za štvrťrok prebieha celosvetové modlitebné trojdnie matiek, ktoré sa spoločne postia a modlia na rovnaký úmysel.

V našej farnosti vzniklo prvé spoločenstvo matiek, kedy sa začali v súkromí modliť tri matky. Postupne sa k nim pridali ďalšie. V súčasnosti sa v skupinke modlí 10 matiek. V kostole sa matky prvý raz verejne modlili modlitbu sv. ruženca. Odvtedy sa spoločenstvo matiek modlí každý štvrtok po sv. omši modlitbu na určitý úmysel. Po jej skončení sa matky stretajú v rodinách alebo v pastoračnom centre Lienka a modlia sa spoločné modlitby z knižiek pre matky. Počas existencie spoločenstva bolo už mnoho modlitieb vypočutých a matky môžu podať viacero svedectiev o uzdravení z choroby, či vyliečení zo závislostí, o pomoci Božej a o pôsobení Ducha Svätého v ich životoch a rodinách.
Spoločenstvo matiek organizuje a zapája sa do prípravy rôznych náboženských podujatí v rámci farnosti – púte k Panne Márií v Rovniach, Krížové cesty, Pobožnosť Prvej nedele v mesiaci, spoločné adorácie, atď. Vo farnosti pôsobí zatiaľ len jedno spoločenstvo. V Kysuckom Lieskovci je to spoločenstvo, ktoré sa modlí len v kostole, v súkromí je potreba, aby takéto spoločenstvá matiek postupne vznikali. Pridať a zapojiť sa do modlitieb môže kedykoľvek každá matka, ktorá chce svoje deti zveriť do Božích rúk a ochrániť ich pred nebezpečenstvom duše i tela.

 

Pozri: Sir 39, 16-21

„Zlož svoju starosť na Pána a On ťa zachová.“ (Ž 55, 23)

 

 

Čítať 2245 krát
Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

Webstránka: www.farnostkysuckylieskovec.sk