Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok  

nebude

Streda 7:00  
Štvrtok

nebude

 
Piatok  18:00 detská  16:45
Sobota 8:00    
Nedeľa  8:00, 11:00 9:30
sobota, 07 december 2013 12:34

Z histórie

VZNIK SAMOSTATNEJ FARNOSTI KYSUCKÝ LIESKOVEC

Obec Kysucký Lieskovec mala kostol, ale faru nie. Po druhej svetovej vojne sa v ČSĽR, ktorá znova vznikla, ujala moci Komunistická strana. Presadzovala ateizmus a potláčala náboženské presvedčenie ľudí. V roku 1968 sa dostal do vlády Alexander DUBČEK, ktorý chcel budovať " socializmus s ľudskou tvárou ". Ľudia sa cítili slobodnejší a otvorene sa hlásili k svojmu náboženskému presvedčeniu. Táto situácia umožnila v roku 1969 postaviť občanom Kysuckého Lieskovca farskú budovu. Postavili ju vedľa kostola na súkromnom a cirkevnom pozemku. Súkromný pozemok na stavbu farskej budovy veriaci darovali. Veriaci si žiadali kňaza - vlastného farára, ktorý bude mať samostatný farský úrad a bude bývať v obci. Biskupský úrad v Nitre žiadosti farníkov vyhovel. Kysucký Lieskovec sa stal samostatnou farnosťou 01. júla 1969. Ustanovil ju kapitulný vikár nitrianskeho biskupstva Dr. Ján PÁSZTOR. Vyhlásenie o vzniku novej farnosti čítali kňazi v nedeľu na všetkých svätých omšiach v Kysuckom Novom Meste a v Kysuckom Lieskovci. Jeho znenie je nasledovné:

Milým veriacim farnosti Kysucké Nové Mesto!

Už niekoľko rokov veriaci z filiálok Kysucký Lieskovec a Lodno žiadajú, aby boli vyčlenení z farnosti Kysucké Nové Mesto a z Kysuckého Lieskovca a Lodna bola vytvorená nová farnosť. V Kysuckom Lieskovci je už postavený nový kostol, vzdialenosť od centra farnosti je až 8 km a o byt správcu fary je až do postavenia riadnej farskej budovy postarané.

Vyhovujem tejto oprávnenej a odôvodnenej žiadosti veriacich a s platnosťou od 01. júla 1969 odčleňujem z farnosti Kysucké Nové Mesto filiálky Kysucký Lieskovec a Lodno a zriaďujem z nich novú farnosť, ktorá sa bude volať KYSUCKÝ LIESKOVEC, okr. Čadca.

Súčasne ustanovujem za prvého správcu tejto novozriadenej farnosti vdp. Antona KOPÁSKA, dosiaľ II. kaplána v Žiline. Od 01.07.1969 veriaci z Kysuckého Lieskovca ako aj Lodna vo všetkých veciach týkajúcich sa duchovnej správy budú sa obracať na správcu fary v Kysuckom Lieskovci.

Som presvedčený, že toto opatrenie poslúži pre duchovné dobro novovzniknutej farnosti. Veriacim novej farnosti kladiem na srdce, aby sa hneď od začiatku pousilovali vzorným kresťanským životom v rodinách, vo verejnom živote vytvárať také podmienky, aby sa ich farnosť stala príkladnou farnosťou. Zvlášť obraciam sa na mládež novej farnosti, aby svojím správaním, životom boli na ozdobu a česť svojich obcí a farnosti. Taktiež žiadam veriacich farnosti Kysucký Lieskovec, aby sa čím skôr postarali o riadnu a zodpovednú farskú budovu.

Tým, že sa uvoľnili od doterajšej farnosti Kysucké Nové Mesto, nech neprestane u nich šľachetný a láskyplný zväzok s doterajšou matkou - Cirkvou. Nech majú vo vďačnej pamäti všetky duchovné dobrá, ktoré odtiaľ pre nich prichádzali a preto nech ku svojej matke - Cirkvi prechovávajú úctu, vďaku, lásku a porozumenie pre jej prípadné ťažkosti.

Novej farnosti Kysucký Lieskovec želám hojnosť Božej milosti, ducha kresťanskej lásky, aby sa stala prekvitajúcou a plodonosnou ratolesťou na veľkom strome sv. Cirkvi.

Všetkých Vás požehnávam a odporúčam do ochrany Matky Božej, Preblahoslavenej Panny Márie.

Dr. Ján PÁSZTOR, kapitulný vikár

 

Výstavba kostola a udalosti na filiálke v Lodne

 • Názov stavby: Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla
 • Miesto stavby: Lodno
 • Charakter stavby: novostavba
 • Investor: Farský úrad Kys. Lieskovec v zastúpení Dekana Antona Kopaska, Obecný úrad v zastúpení Alžbetou Suriakovou, starostkou obce a občanov Lodna.
 • Dodávateľ: svojpomocne
 • Areál kostola je situovaný v súlade s koncepciou navrhovaného územného rozvoja centra obce.
 • Posvätenie základného kameňa: 29.6.1998
 • Prvé zemné práce: 27.5.1998
 • Prvé domiešavače betónu na základy: 16.6.1998
 • Rezanie krovu: 13.7.1998
 • Prípravné práce na zavedenie elektriky: 15.3.1999
 • Vnútorné omietky:30.4.1999
 • Vonkajšie omietky: 6.7.1999
 • Oplotenie: 3.8.1999
 • Zavedenie podlahového kúrenia: 5.2.2000
 • Veľká zásluha pri výstavbe kostola bola u p. Mrvečku Rudolfa, Ivana Poliaka ako murára a všetkých občanov v Lodne.
 • Pracovalo sa v každom počasí.
 • Pre robotníkov sa varilo v kultúrnom dome- v týždni varili pracovníčky OÚ a v sobotu ostané rodiny podľa čísla domu v Lodne.
 • November 1999 bol kostol už prikrytý plechom.
 • Posvätenie zvonov p. Dekanom Antonom Kopaskom.
 • Rozlúčka s Dekanom Antonom Kopaskom z Krásna nad Kysucou / odchod do dôchodku/
 • Príchod nového farára p. Jozefa Holku do farnosti Kysucký Lieskovec a Lodno.
 • Posledné úpravy v kostole, vymaľovanie kostola p. Martinom Romanom.
 • Deň posviacky - dychová hudba z Kysuckého Lieskovca prechádza Lodnom
 • p. starostka obce privítala p. biskupa Korca chlebom a soľou
 • 1. svätá omša v kostole, ktorú celebroval biskup Korec
 • občania v kostole na 1. omši
 • Prvý kostolník p. Ing. Peter Mrvečka v roku 2000 a prví miništranti
 • Posviacky sa zúčastnil i vtedajší poslanec p. Antecký a poslankyňa Janka Svrčková
 • Hody na Petra a Pavla v roku 2000.
 • Rozlúčka s farárom p. Holkom Jozefom
 • Príchod nového farára p. Pavla Kalabusa
 • Prvý sobáš v kostole: Erika a Janko Pečalka
 • Prvé prijímanie v kostole.
 • Návšteva v kostole p. herečky Milky Zimkovej pri príležitosti celoslovenskej súťaže rozprávačov v Lodne.
 • Koledníci Dobrej noviny na Vianoce - sv. Štefana
 • Hody na Petra a Pavla v roku 2003 - vystúpenie detského súboru z Nesluše.
 • Návšteva misionárov /kapucínov/ v Lodne v roku 2004
 • 80. výročie DHZ v Lodne, posvätenie hasičskej zástavy
 • Poľovnícka sv. omša v r. 2009, ktorú celebroval Mgr. Dekan Jozef Šuráb
 • Rozlúčka s p. farárom Mgr. Pavlom Kalabusom v roku 2010
 • Príchod nového p. farára PhDr. Jozefa Šamaja od 1.Júla 2010

 


 

Čítať 2618 krát
Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

Webstránka: www.farnostkysuckylieskovec.sk
Viac z tejto kategórie: « Kňazi vo farnosti Úvodom »